När ska årsredovisning och inkomstdeklarationen vara inlämnad senast

Datum för årsredovisningar


Första årsredovisningen

Ett företags första årsredovisning skall omfatta tiden fr.o.m. registrerings­datum eller för enskild näringsidkare från den dag bokföringspliktig verksamhet påbörjades t.o.m. räkenskapsårets sista dag. Denna tid kan vara högst 18 månader. För enskild näringsverksamhet och handelsbolag med fysiska personer som bolagsmän är räkenskapsårets sista dag alltid den 31 december. I aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan ha vilket månadsskifte som helst som bokslutsdag är flexibiliteten större. Exempel: aktiebolaget registrerades den 10/9 och har bokslut per 30/4. Den 5/12 köper ni bolaget. Dess första rä­kenskapsår skall då omfatta tiden 10/9 – 30/4.

När ett lagerbolag köps efter att bolagets första räkenskapsår avslutats, ansvarar Aktiebolagstjänst för upprättande och insändande av årsredovisning samt inkomstdeklaration för detta första räkenskapsår.


Årliga årsredovisningar och inkomstdeklarationer i aktiebolag

Varje årsredovisning skall fastställas på årsstämma som skall hållas inom sex månader från rä­ken­skaps­­årets slut. Har bolaget en revisor måste han i sin revisionsberättelse anmärka om bolaget håller sin årsstämma försent. Inom en månad därefter skall den fastställda årsredovisningen inkl revisions­berättelse in­sändas till Bolagsverket i Sundsvall. Detta gäller även bolag som inte bedriver någon verksamhet, s.k. vilande bolag. Årsstämman kan fatta beslut om fortsatt stämma för faststäl­lande av årsredovis­ning­en, besluta om disposition av bolagets resultat och/eller beslut avseende ansvarsfrihet för styrelseledamöter och eventuell verkställande direktör. Fort­satt stämma skall hållas minst fyra och högst åtta veckor därefter. Ytter­ligare uppskov är ej tillåtet. Om så­dan fort­satt stämma innebär att fastställda årsredovisningshandlingar ej kan insändas till Bolagsverket inom de föreskrivna sju må­naderna, skall inom fyra veckor från stämman till Bolagsverket insändas anmälan om fortsatt bolagstämma samt föreskriven ärendeavgift. Vi kan hjälpa till med sådan anmälan.


Räken-skapsår

Sista dag för årsstämma

Sista dag för årsredovisningen till Bolagsverket.

Sista dag för pappers-inkomstdeklaration till Skatteverket

Sista dag för elektronisk inkomstdeklaration
till Skatteverket

1/1-31/12

30/6

31/7

1/7

1/8

1/2- 31/1

31/7

31/8

1/11

1/12

1/3-28/2

31/8

30/9

1/11

1/12

1/4-31/3

30/9

31/10

1/11

1/12

1/5-30/4

31/10

30/11

1/11

1/12

1/6-31/5

30/11

31/12

15/12

15/1

1/7-30/6

31/12

31/1

15/12

15/1

1/8-31/7

31/1

28/2

1/3

¼

1/9-31/8

28/2

31/3

1/3

¼

1/10-30/9

31/3

30/4

1/7

1/8

1/11-31/10

30/4

31/5

1/7

1/8

1/12-30/11

31/5

30/6

1/7

1/8


OBS! Fastställd årsredovisning skall insändas till Bolagsverket inom 1 månad från den dag den fastställts på årsstämman. Detta innebär att om fortsatt stämma hålles innan sista möjliga dag som är sex månader efter räkenskapsårets slut så måste handlingarna vara Bolagsverket till­handa senast en månad efter dagen för den fortsatta stämman. Förseningsavgifter debiteras dock enbart om årsredovisningshandlingarna inkommer efter sju månader.

Var skall deklarationen lämnas


Den nya styrelsen i ett lagerbolag skall tillse, att bolaget avlämnar deklaration på den ort där styrelsen enligt bolags­ord­ningen har sitt säte den 1 november året före beskattningsåret. Om bolaget är nyregistrerat efter den 1 november året före beskattningsåret, gäller den ort där styrelsen enligt bolagsordningen hade sitt säte vid bolagets registrering. Vi säljer lagerbolag med säte i Stockholm och Uppsala.

Deklarationer för bolagen skall sändas till Skatteverket, Deklarationen kan dock lämnas på närmaste skattekontor utan att förseningsavgift debiteras. När Aktiebolagstjänst ansvarar för bolagets redovisning inlämnar vi alltid inkomstdeklarationen digitalt, således enligt kolumnen längst till vänster ovan.

Om företag skall betala skatt kommer beloppet att dras från företagets skattekonto den 12 mars året efter att deklarationen inlämnats. Beloppet bör dock finnas på företagets skattekonto tidigare än så, i annat fall kommer företaget att få betala ränta, se vår särskilda information om räntor på obetald skatt.

# Post Tags